لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۱۴/۱۷۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۱۵/۹۳۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۱۵/۹۲۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۱۷/۶۱۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۲۲/۲۸۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۲۶/۷۸۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات