مشاوره خرید رادیاتور :

1-برای خرید رادیاتور، شما باید به راندمان ومیزان بازده حرارتی آن توجه بکنید .
2-محاسبه ی تعداد پره های رادیاتور توسط نمایندگی
3-در صورت عدم لوله کشی و نامشخص بودن محل رادیاتور ها بهتر است با نمایندگی مجاز مشاوره داشته باشید.