راهنمای پر کردن فشار بار آب پگیج (cv424 s )

راهنمای پر کردن فشار بار آب پگیج (cv424 s )

با توجه به فیلم مشتریان عزیز بوتان می توانند فشار بار پکیج خود را تنظیم کنند

راهنمای پر کردن فشار بار پکیج پرلا (perla)

راهنمای پر کردن فشار بار پکیج پرلا (perla)

با توجه به فیلم آموزشی مشتریان عزیز بوتان می توانند فشار بارپکیج خود را تنظیم کنند.