راهنمای پر کردن فشار بار آب پگیج (cv424 s )
با توجه به فیلم مشتریان عزیز بوتان می توانند فشار بار پکیج خود را تنظیم کنند