راهنمای پر کردن فشار بار پکیج پرلا (perla)
با توجه به فیلم آموزشی مشتریان عزیز بوتان می توانند فشار بارپکیج خود را تنظیم کنند.