لیست قیمت حوله خشک کن های بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
حوله خشک کن ۱۰ لول بوتان ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۴ لول بوتان ۱/۲۶۴/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۹ لول بوتان ۱/۵۸۴/۰۰۰ ۲۴ ساعت