لیست قیمت حوله خشک کن های بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
حوله خشک کن ۱۰ لول بوتان ۹۹/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۴ لول بوتان ۱/۲۶۴/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۹ لول بوتان ۱/۶۹۵/۰۰۰ ۲۴ ساعت