لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۲۵/۲۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد ۲۴ ساعت
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۲۹/۴۶۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات