لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
سختی گیر مغناطیسی آب ۴۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
سختی گیر پلی فسفات ۶۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
كيت نصب رادياتور ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات