لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۷۵۰۰۰۰ ۲۴ ساعت
سختی گیر مغناطیسی آب ۳۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
سختی گیر پلی فسفات ۴۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت