لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۱/۵۰۰/۰۰۰
سختی گیر مغناطیسی آب ۵۰۰/۰۰۰
سختی گیر پلی فسفات ۷۵۰/۰۰۰
كيت نصب رادياتور ۱/۰۰۰/۰۰۰
تلگرام اینستاگرام آپارات