لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
سختی گیر مغناطیسی آب ۳۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
سختی گیر پلی فسفات ۶۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
كيت نصب رادياتور ۷۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات