لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری های بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S ناموجود ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری ‍parma ۲۲ rsi ۱۸/۴۸۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری verona ۲۴ rsi ۲۳/۱۴۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری perla pro ۲۴ rsi ۲۵/۱۱۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواریperla pro ۲۸ rsi ۲۷/۳۱۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوتان perla pro ۳۲ rasi ۲۸/۵۶۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوتان parma ۲۴ rsi ۱۹/۹۳۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت