لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری های بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S ناموجود ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری ‍parma ۲۲ rsi ۱۵/۳۳۳/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری verona ۲۴ rsi ۱۹/۹۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری perla pro ۲۴ rsi ۲۱/۴۸۹/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواریperla pro ۲۸ rsi ۲۲/۶۲۹/۰۰۰ ۲۴ ساعت
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوتان perla pro ۳۲ rasi ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوتان parma ۲۴ rsi ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت