لیست قیمت پکیج های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری ‍parma ۲۲ rsi ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری verona ۲۴ rsi ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری perla pro ۲۴ rsi ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواریperla pro ۲۸ rsi ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Optima ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشیOptima ۲۵C (به همراه دودکش) ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشی Optima Alta ۳۵C( به همراه دودکش) ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری۲۸ Benessere Pro ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro ۳۰KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Nuova Acqua ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Roma ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۸KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۴rsi ۱۷.۷۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۸rsi ۱۸.۹۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتانverona۲۴rsi ۱۶.۶۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراف بسته parma۲۲rsi ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیوری بوش WBN۶۰۰۰-۲۴C RN ۲۴,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰-۲۸C RN ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰- ۳۵C RN ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷