لیست قیمت پکیج های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواری ‍parma ۲۲ rsi ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواری verona ۲۴ rsi ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواری perla pro ۲۴ rsi ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواریperla pro ۲۸ rsi ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواری Optima ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشیOptima ۲۵C (به همراه دودکش) ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشی Optima Alta ۳۵C( به همراه دودکش) ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری۲۸ Benessere Pro ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro ۳۰KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Nuova Acqua ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Roma ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۸KIS ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۴rsi ۱۷.۷۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۸rsi ۱۸.۹۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواری بوتانverona۲۴rsi ۱۶.۶۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراف بسته parma۲۲rsi ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶