لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
سختی گیر مغناطیسی آب ۶۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
سختی گیر پلی فسفات ۸۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
كيت نصب رادياتور ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات