لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری های بوش ، بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیوری بوش WBN۶۰۰۰-۲۴C RN ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰-۲۸C RN ۳۲/۳۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰- ۳۵C RN ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت