لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری های بوش ، بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیوری بوش WBN۶۰۰۰-۲۴C RN ۳۵/۶۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰-۲۸C RN ۴۰/۶۲۵/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰- ۳۵C RN ۴۹/۴۳۷/۰۰۰ ۲۴ ساعت