لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۲ ۴,۱۲۹,۳۵۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۴,۲۸۰,۴۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۴,۸۰۱,۹۹۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۲I ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۴,۶۵۰,۹۲۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۵,۱۴۴,۹۰۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۵,۹۳۲,۶۶۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۶,۲۴۸,۰۰۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ۳,۵۲۶,۲۵۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۴۲۰۸I ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷