لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۲ ۴,۱۲۹,۳۵۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۴,۲۸۰,۴۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۴,۸۰۱,۹۹۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۲I ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۴,۶۵۰,۹۲۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۵,۱۴۴,۹۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۵,۹۳۲,۶۶۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۶,۲۴۸,۰۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ۳,۵۲۶,۲۵۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۴۲۰۸I ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷