لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۲ ۴,۱۲۹,۳۵۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۴,۲۸۰,۴۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۴,۸۰۱,۹۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۲I ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۴,۶۵۰,۹۲۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۵,۱۴۴,۹۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۵,۹۳۲,۶۶۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۶,۲۴۸,۰۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ۳,۵۲۶,۲۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۴۲۰۸I ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷