لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۲ ۴,۱۲۹,۳۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۴,۲۸۰,۴۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۴,۸۰۱,۹۹۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۲I ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۴,۶۵۰,۹۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۵,۱۴۴,۹۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۵,۹۳۲,۶۶۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۶,۲۴۸,۰۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ۳,۵۲۶,۲۵۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۴۲۰۸I ناموجود ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷