لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۲ ۴,۱۲۹,۳۵۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۴,۲۸۰,۴۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۴,۸۰۱,۹۹۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۲I ناموجود ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۴,۶۵۰,۹۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۵,۱۴۴,۹۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۵,۹۳۲,۶۶۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۶,۲۴۸,۰۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ۳,۵۲۶,۲۵۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۴۲۰۸I ناموجود ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷