لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۲ ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۲I ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۴۲۰۸I ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ناموجود ۲۴ ساعت
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت